ผู้จัดงานใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ร่วมแสดงงาน ในการตอบแบบสอบถามนี้

โดยข้อมูลที่ได้รับจากท่าน ทางผู้จัดงานจะเก็บเป็นความลับและนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการจัดงานครั้งต่อไป